בחינת זני תות שדה בתעלות תלויות 2017

שיטת גידול תות שדה בתעלות תלויות פותחה בחוות הבשור משנת 1997. עומד הצמחים בשיטת גידול זו כפול משיטת הגידול המקובלת בקרקע (אין שבילים) וכן גם היבול. הפרי אינו נוגע בקרקע ולכן, הנגיעות במחלות ושכיחות הריסוסים מופחתת וחיי המדף טובים יותר. בשיטת גידול זו קבלים הבכרה של היבול הנובעת משימוש בשתילי גוש ומנפח מצע קטן גורם להקדמה בהנבה. תנאי הגידול בתות התלוי שונים באופן משמעותי מתנאי הגידול בקרקע ולכן גם הזנים המתאימים לגידול בשיטה זו שונים. בשנים האחרונות טופחו זני תות שדה חדשים נדרשת התאמתם לשיטת גידול זו.

מטרת הניסוי: איתור זנים בעלי יבול ואיכות גבוהים אשר מתאימים לגידול בשיטת התות התלוי ויעשירו את סל  הזנים המצוי היום. לעבור למצגת: תות שדה זנים