מפגש מגדלי ירקות 24.01.18

מצגות:

התמוטטות צמחים בשטחי עגבנייה, סתיו-חורף 2017-18 – ליאור אברהם

כלי חשמלי לשינוע תוצרת חקלאית בבתי צמיחה – מיטב מאור

שימוש בפונגיצידים בהגמעה כנגד מחלות קרקע ונוף 2018

שלי גנץ מפגש מגדלים בבשור 24.01.18