סיכום ניסוי – שילוב חיטוי סולרי ונמטוצידים להפחתת הפגיעה מנמטודות העפצים בגידול עגבניה

באופן כללי רמת האילוח בנמטודת העפצים בניסוי היתה נמוכה.

למרות ההבדלים ברמות ההדבקה בנמטודות, לא נראתה השפעה מובהקת של הטיפולים השונים על כמות היבול האיכותי.

יש לציין כי ישנה סכנה בשימוש בזבל עוף מטילות עקב חשש להמלחת הקרקע והעברת פתוגנים של אדם. אין המו"פ ממליץ בשלב זה להשתמש בזבל עוף שלא עבר קומפוסטיזציה עד להבנת אופן השימוש הנכון.

סיכום ניסוי